Ajuts extraordinaris instal·lacions esportives per la COVID-19 durant l’any 2021.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de les suspensions i limitacions de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19.

Aquesta convocatòria, es publica amb la intenció de donar suport als gestors d’instal·lacions esportives per pal·liar les dificultats que han tingut en la gestió dels equipaments esportius i corregir les repercussions negatives de la situació econòmica actual, on la gestió de les instal·lacions esportives es cada vegada mes complicada.

Per això, es preveu una dotació pressupostaria de 10.200.000,00 euros, dels que 6.200.000,00 euros provenen del pressupost de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física mitjançant el Consell Català de l’Esport, i els 4.000.000,00 euros restants del pressupost del Departament d’Empresa i Treball, pressupost que ha de servir per ajudar a les entitats responsables de la gestió d’instal·lacions esportives (entitats sense finalitat de lucre, empreses privades, fundacions i universitats publiques).

De tota la informació que recullen les bases reguladores d’aquest ajuts (RESOLUCIÓ PRE/392/2021, de 12 de febrer) i la convocatòria, en desataquen alguns trets principals:

  • TERMINI: 5 dies per sol·licitar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria
  • OBLIGACIONS
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
  • Tenir la instal·lació censada al CENS D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS de CATALUNYA (CEEC)
  • QUANTITAT A PERCEBRE
  • L’ajut s’estableix en funció del nombre de metres quadrats de la superfície dels diferents tipus d’espais esportius (instal·lacions cobertes) recollits al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC)
  • FORMA DE TRAMITACIÓ
  • Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l’adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat)

Deixa un comentari